Srijeda, 04 Srpanj 2018 11:50

PUŠU LI SRĐEVCI NA HLADNO? 'Nadležni pokušavaju prikriti pravni karakter izdane lokacijske dozvole'

Napisao
Ilustracija Ilustracija KLGB Srđ je Grad

KLGB Srđ je Grad uputio je priopćenje za javnost u kojem su iznesene niz primjedbi na izmjene Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Navedene su upućene Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije. Prema njihovom tumačenju izmjenama previđenim UPU-om se pokušava sakriti pravni karakter izdane lokacijske dozvole za projekt izgradnje Športsko-rekreacijskog centra s golf igralištem na Srđu. Sporno je i pitanje uređenja vodoopskrbnog sustava na platou Srđ.

1) Kako trenutno važeći Urbanistički plan uređenja športsko rekreacijskog centra s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka- sjever i Bosanka –jug predviđa rješavanje vodoopskrbnog sustava na platou Srđ?

Ovdje je potrebno naglasiti dva slučaja ključna za razumijevanje problema:

a) UPU predviđa da se ukupna količina sirove vode prije dezinfekcije tlačnim cjevovodom transportira do
nove prekidne vodospreme na sjeveru platoa Srđ te da se tek tada vrši razdioba na:

• vodoopskrbu sanitarnom vodom (uz pročišćavanje vode u tamo UPU-om predviđenom pročistaču),

• sustav navodnjavanja,

b) Postojeće građevine kao vodosprema Srđ u tvrđavi Imperijal volumena 180m3 s kotom dna 392,5 m
n.m. te prekidna komora volumena 25m3 s kotom dna 323,9 m n.m. za vodoopskrbu naselja Bosanka
ne ulaze u novo planirani vodoopskrbni sustav platoa Srđ, ali se ostavlja mogućnost njihovog korištenja
u prvim fazama izgradnje ako kapacitetom mogu zadovoljiti potrebe gradnje.

2) Kako Idejni projekt za lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru športsko rekreacijski centar s golf igralištem,
vodoopskrbnim cjevovodom i rekonstrukcijom prometnice od D8 do Bosanke, na lokaciji Srđ, kojeg
je podnositelj zahtjeva Razvoj golf d.o.o. i za kojeg je izdana lokacijska dozvola od strane Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja RH, rješava pitanje vodoopskrbe na platou Srđ?

a) Idejni projekt ne predviđa pročistač (uređaj za kondicioniranje uz predviđenu prekidnu komoru (Dočin) i
crpnu stanicu (Dočin). Ovim se u potpunosti mijenja suština sustava vodoopskrbe platoa

c) Za osiguravanje potrebne vode na području I. funkcionalne cjeline Športsko-rekreacijskog centra s golf
igralištem (tvrđava Imperijal, tri vile zone I i 2 vile zone 8, klupska kuća, UPOV te postojeće naselje Bosanka) predviđena je izgradnja sljedećih objekata:

• Vodosprema Srđ

• Crpna stanica Srđ

• Distributivni cjevovodi I. etape.

3) Obrazloženje odnosa UPU-a i IDEJNOG PROJEKTA (lokacijska dozvola)

Iz prikazanog je posve jasno da je Idejni projekt kao sastavni dio ishođene lokacijske dozvole potpuno
negirao rješenje vodoopskrbe koje je bilo sastavni dio važećeg UPU-a. Premda je UPU predviđao da se crpna
stanica i vodosprema na Srđu potpuno uklone iz buduće vodoopskrbe, Idejno rješenje sada za prvu fazu
ne samo da predviđa korištenje stare nego čak i izgradnju novog objekta.

No, ono na što želimo ukazati jest da nije samo negirano rješenje određeno UPU-om, nego da ovo rješenje
predviđa izgradnju na području koje je prema novoj izmjeni buffer zone (2018.), upravo u području buffer
zone, za koju je UNESCO izričito tražio da ne smije biti novih gradnji. Novo rješenje o proširenju buffer zone
obuhvatilo je i ovo područje od 50 m od ruba platoa Srđ kao sastavni dio nove zone! Utoliko je već sada ovo
Idejno rješenje, koje je u sastavni dio trenutno važeće lokacijske dozvole, u nesukladnu;

• s regulacijom nove buffer zone,

• s odredbama UNESCO-a koji izričito traži da se prije bilo koje gradnje njihovim Savjetodavnim tijelima
(Advisory Bodies) dostavi dokumentacija koja se tiče izgradnje i smještaja objekata na platou Srđa.

U Izmjenama i dopunama prostornog plana dubrovačko-neretvanske županije - prijedlog za ponovnu javnu
raspravu – odredbe za provođenje u točki 255. stoji:
„Vodoopskrba športsko-rekreacijskog centra Golf Srđ i ugostiteljsko-turističkih zona Bosanka sjever i Bosanka
jug će se osigurati iz vodozahvata Ombla u okviru količina odobrenih Vodopravnom dozvolom. U cilju osiguranja potrebnih količina vode za potrebe navodnjavanja terena golf igrališta, kao i za potrebe javne vodoopskrbe planira se izgradnja vodospremnika na platou Srđa, cjevovoda od izvora do nove crpne stanice na lokaciji novog pročistača, te tlačnog cjevovoda od nove crpne stanice do planiranog vodospremnika. Sukladno potrebama i razvoju projekta predviđa se i rekonstrukcija CS Srđ i tlačnog cjevovoda do planirane VS na Srđu za namjene sanitarno ispravne pitke vode.“

Iz ovih je izmjena posve jasno da se na ovaj način – LEGALIZIRAJU nezakonite izmjene koje su učinjene prilikom izdavanja lokacijske dozvole (a zbog kojih je trenutno u tijeku i sudski proces), tako da se izvorno
rješenje predviđeno UPU-om kao nižim planom donošenjem ovih izmjena - jednostavno izmjeni.

Ovim dopisom tražimo da se u Izmjenama i dopunama prostornog plana dubrovačko-neretvanske županije ne
dopusti legalizacija ovako stečenih prava. Napominjemo da će o predviđenim gradnjama unutar nove buffer
zone biti obaviještena nadležna tijela UNESCO-a, naročito jer se radi o tvrđavi Imperijal kao zaštićenom
spomeniku kulture i osnovi čitavog fortifikacijskog sklopa platoa Srđ.

4) Zbog ovog također tražimo da se u točki 309 koja se bavi pitanjem „Osobito vrijednih predjela – kulturni
krajolici“, u tablici gdje se navodi Fortifikacijski krajolik Srđa navede u zadnjoj koloni „(proširenje buffer
zone)“. Pravi je razlog taj što je upravo zaštićena povijesna jezgra „Grad Dubrovnik“ zajedno s fortifikacijskim sklopom u vrijeme francuske uprave u svojoj suštini činila – jedinstveni fortifikacijski sklop! To
se nastavilo kroz period austrijske uprave, sve do sredine 80-tih 19. stoljeća kad Dubrovnik prestaje biti
grad-tvrđava. Osim toga, iz predloženih i potvrđenih izmjena buffer zone, sasvim je jasno da je čitava
tvrđava Imperial, kao osnovni dio cjeline fortifikacijskog krajolika, postala sastavni dio njezine cjeline. O
tome da se treba zaštititi cjeloviti fortifikacijski krajolik (a ne zaboravimo da se on proteže i na Elafite)
ukazuje posredno i Odluka 42 COM 8B.37 s posljednje sjednice UNESCO-a (2018.) gdje se Ministarstvu
RH daje preporuka: Taking into account the fact that development outside the buffer zone may still have
an adverse impact on the property, including development on the Srđ plateau and within Bosanka, consistent with paragraph 112 of the Operational Guidelines.

S poštovanjem,

KLGB Srđ je Grad"